Huurvoorwaarden

Algemene bepalingen

 • Huurtarieven zijn exclusief BTW en exclusief transportkosten.
 • Huurtarieven zijn inclusief verzekering WA/Casco. Het eigen risico bedraagt voor WA € 500,- en voor Casco € 2.500,- per gebeurtenis. Ondergrondse c.q. leidingschade is niet verzekerd. Na afloop van de huurperiode worden niet gemelde schades aan de huurder doorbelast.
 • Huurtarieven zijn inclusief preventief en correctief onderhoud.
 • Schade c.q. storingen ontstaan door ondeskundig gebruik en kosten gemaakt in verband met een onterechte storingsmelding zijn voor rekening van huurder.
 • Huurtarieven zijn gebaseerd op maximaal 8 uur per dag, 5 werkdagen per week met een maximum van 1.000 draaiuren per jaar.
 • Huurtarieven zijn exclusief kosten voor brandstof, bediening en smering.
 • Huurtarieven zijn exclusief kosten voor eventuele reiniging na de huurperiode.
 • Huurtarieven zijn exclusief kosten voor het dagelijks onderhoud zoals vermeld in de gebruikershandleiding. Na afloop van de huurperiode worden kosten voor achterstallig onderhoud en kosten als gevolg van achterstallig onderhoud aan de huurder doorbelast.
 • Kosten voor filters t.b.v. het filteroverdruksysteem zijn voor rekening van de huurder. Huurder dient het filteroverdruksysteem leeg en schoon in te leveren.
 • Op verzoek kan een waarborgsom worden verlangd van de huurder.
 • Op alle transacties zijn de Algemene Verhuurvoorwaarden zoals vastgesteld door de B.M.W.T., gevestigd te ’s-Gravenhage en gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te ’s-Gravenhage d.d. 25 maart 2020, van toepassing.
© Meerrent, verhuurder van grondverzetmachines 2024